Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Využití vybraných nástrojů Webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách - RSS, blogy a sociální sítě

02.11.2010 16:03

Využití vybraných nástrojů Webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách - RSS, blogy a sociální sítě

Anotace: Diplomová práce "Využití vybraných nástrojů webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách: blogy, RSS a sociální sítě" se zabývá možnostmi využití těchto nástrojů pro zefektivnění služeb poskytovaných knihovnami. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, popisuje východiska: novou generaci uživatelů a funkce vysokoškolské knihovny. Následuje výklad fenoménů web 2.0 a library 2.0. Druhá část je věnována popisu a analýze využití vybraných nástrojů webu 2.0 v prostředí vysokoškolských knihoven. Každá kapitola věnovaná určitému nástroji je uvozena obecnou charakteristikou a vývojem. Samotné využití nástrojů je popsáno vždy ze dvou perspektiv: externí použití směrem k uživatelům a interní užití v rámci kolektivu zaměstnanců či širší knihovnické profesní komunity.

Download: Využití vybraných nástrojů Webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách - RSS, blogy a sociální sítě.pdf (2,1 MB)

Source: Škop, Michal. Využití vybraných nástrojů webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách: blogy, RSS a sociální sítě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 133 s. Vedoucí diplomové práce Dr. Ing. Zdeněk Kadlec.

 

The use of selected Web 2.0 tools in academic libraries - RSS, blogs and social networks

Abstract: The master's thesis "The Use of Selected Web 2.0 Tools in Academic Libraries: Blogs, RSS and Social Networks" deals with the possibilities of using the selected web 2.0 tools to streamline the services provided by libraries. The work is divided into two parts: The first, theoretic part describes the starting points: a new generation of academic libraries and their users, the functions of academic libraries and the interpretation of the web 2.0 library 2.0 concepts. The second, practical part is focused on describing and analyzing the use of selected web 2.0 tools in the academic library setting. Each chapter devoted to a particular tool is introduced by its general characteristics and development. The application of tools is always described from two perspectives: from the perspective of the external application aimed at library users and from the perspective of the internal use within the team of library staff or a wider library professional community.

Download: Využití vybraných nástrojů Webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách - RSS, blogy a sociální sítě.pdf (2,1 MB)

Source: Škop, Michal. Využití vybraných nástrojů webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách: blogy, RSS a sociální sítě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 133 s. Vedoucí diplomové práce Dr. Ing. Zdeněk Kadlec.

—————

ZpětCreative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.