Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Instant messaging a chaty

 

Aplikace tohoto typu umožňují jednoduchým způsobem realizovat komunikaci v reálném čase kdykoliv, s kýmkoliv a odkudkoliv. K dispozici je řada nástrojů, s nimiž se lze zapojit do komunikace s ostatními lidmi. Pro příklad jmenujme messengery ICQ, Skype, Miranda, Meebo[1].

Výše zmíněné aplikace slouží knihovnám dvěma základními způsoby. Zaprvé je lze použít pro vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci knihovny. Lze je využít ke kooperativnímu řešení problému, pro spolupráci při plánování činnosti knihovny, pro sdílení poznatků a rozvíjení vzájemných vztahů.

Druhým způsobem použití je interakce knihovníků s veřejností, tedy především komunikace s uživateli. Mimo to však knihovně mohou služby chatů a instant messagingu (Synchronous messaging[2]) sloužit např. i pro sdí-lení informací se zaměstnanci jiné knihovny či odborníky z oboru. [46]

Důvodů pro využití chatů a instant messagingu v prostředí knihoven je mnoho. Výhody jejich realizace pramení z podstaty těchto služeb. Neumožňují jen synchronní komunikaci v reálném čase, ale jsou často používány ke sdílení různých druhů souborů. Zvyšují pocit bezprostřednosti. [10] Komunikace může probíhat nejen písemně, ale i hlasem či audiovizuálně. Většina aplikací tohoto druhu je volně dostupná, což přispívá k dalšímu zásadnímu faktu, a to, že jsou tyto nástroje velmi rozšířené a jejich použití se stalo součástí běžného života mnoha lidí. Neméně významným hlediskem je možnost komunikovat prakticky bezplatně a bez ohledu na prostorové omezení. Komunikace je uskutečňována nejen prostřednictvím PC, ale uživatel může s knihovnou komunikovat i za po-moci mobilního telefonu, PDA aj. [10]

Díky těmto výhodám může knihovna instant messaging a chaty použít nejen za účelem rozvíjení interakce s veřejností, ale také pro uskutečňování tzv. online referenčních služeb. Uplatnění shora uvedených nástrojů v knihov-nické praxi umožňuje propagaci knihovny, přináší uživatelům pomoc i radu, vede k vytváření komunit či k vyjádření uživatelské reakce a potřeb. V případě zavedení těchto služeb se doporučuje, aby knihovna oznámila přesné hodiny, kdy jsou její zaměstnanci online a jasně určila, kdo z knihovníků bude do těch-to služeb zapojen. [55]

 

Příklady užití:

  1. Ohio University Libraries - Ask a Librarian[3] – komunikace veřejnosti  s knihovnou prostřednictvím messengerů, online chatu, skype.
  2. American University Library - Ask a Librarian[4] – komunikace veřejnosti  s knihovnou prostřednictvím messengerů.
  3. Nebraska Library Commission - Ask a Librarian[5] – komunikace veřejnosti  s knihovnou prostřednictvím messengerů.


[1] Meebo je služba, umožňující bez nutnosti instalace přihlášení k různým aplikacím instant messagingu. Podporuje hned několik protokolů: ICQ, MSN Messenger, Jabber, Google Talk, AIM nebo Yahoo. [60]

[2] Synchronous messaging – synchronní zasílání zpráv. [46]

[3] https://www.library.ohiou.edu/ask/index.html

[4] https://www.library.american.edu/ask/index.html

[5] https://www.nlc.state.ne.us/ref/contactus.html

 

Použité zdroje 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.