Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Social bookmarking, tagging

 

Social bookmarking (sdílení záložek) je charakteristický shromažďo-váním a sdílením odkazů, stejně jako značením (tagging). Pracuje na principu podobném záložkám v internetovém prohlížeči, od kterých se však odlišuje tím, že propojuje lidi a jejich sbírky odkazů – vzniká sociální interakce. Budování tematických sbírek odkazů na nejrůznější dokumenty je spojeno s taggováním. Tagy vytvářejí kategorie, ve kterých se odkazy nacházejí. Jeden odkaz může být zařazen do libovolných kategorií dle relevance. Na základě těchto tagů je možné odkazy vyhledávat, identifikovat, propojovat a sdílet. K nejznámějším aplikacím tohoto druhu patří CiteULike[1], Spurl[2], Del.icio.us, Technorati[3], Connotea[4], Simpy[5], Digg[6] aj. [30]

Z knihovnického pohledu přináší výše popsané nástroje možnost jedno-duchým způsobem organizovat a kategorizovat internetové zdroje informací. Jsou alternativou pro hledání na internetu, neboť v takto uspořádaných sbírkách lze vyhledávat. [72]

Tagování je oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu vyhledávání. Právě tyto dva podstatné rysy mohou přilákat uživatele k hledání informací v katalogu více než jen např. běžná klíčová slova. Uživatelé knihovny se mohou díky taggování spolupodílet na klasifikaci dokumentů v OPACu. V podstatě neomezeně přidělovat volná klíčová slova k položkám knihovního katalogu např. prostřednictvím virtuálních karet. [9] Značení však lze aplikovat i na celý obsah knihovnického webu, což pomáhá veřejnosti při orientaci v tomto prostředí. Velkou výhodou je, že realizace a fungování uvedených služeb není pro knihovnu žádnou zátěží – minimální čas a náklady na imple-mentaci a provoz. Knihovna tímto způsobem zapojuje uživatele, sdílí s nimi informace a tím jim ukazuje, že jsou uživatelé její součástí – rozvíjí se inter-akce. Nejinak je tomu i v případě, kdy si knihovna vytvoří svůj účet v rámci social bookmarkingových aplikací. Stává se součástí tohoto uživatelsky speci-fického světa. Dává o sobě vědět. Může pozorovat určité aspekty virtuálního chování členů dané sféry, poznávat uživatelské zájmy či oblíbená témata. Knihovna může také s pomocí social bookmarking linkovat na dokumenty ve svém katalogu, na vlastní wiki obsahy, na informační databáze apod.

Vytváření seznamů zdrojů a jejich sdílení vede k objevování nových a zajímavých informací. Zapojením se v těchto službách může knihovna získat relevantní tematické zdroje do svého fondu. Tyto zdroje pak případně dopomo-hou přilákat některé nové uživatele.

Přímé zavedení aplikace social bookmarkingu v rámci webového prostředí knihovny umožní vytvářet uživatelské bookmarkové účty, kde mohou uživatelé sdílet svoje interní i externí odkazy na informační zdroje. Interní – součást sbírky knihovny (OPAC záznamy, plné texty) a externí – vše mimo zdroje knihovny. Rozsáhlejší zavedení funkčních vlastností bookmarkingu v prostředí katalogu by tedy znamenalo, že si každý uživatel může díky zdrojům knihovny vytvořit svou vlastní sbírku či tematické sbírky informací (odkazů na informace) za pomoci značení volnými klíčovými slovy a doplňo-vat tyto osobní sbírky dle potřeby externími dokumenty.

Sdílení odkazů na zdroje informací a jejich hodnocení dává knihovně možnost získat přehled o případném využívání a oblíbenosti dokumentů v knihovním fondu i mimo něj. Knihovna se dozví, jaké tematické značení při-dělují uživatelé jednotlivým zdrojům. Může velmi konkrétně vypozorovat za-měření toho kterého uživatele či skupiny uživatelů. Samozřejmě v mezích legislativy, která problematiku využívání osobních údajů upravuje. [62] [19]

Bookmarking poskytuje jak uživatelům, tak i zaměstnancům knihoven nástroj, se kterým mohou označit a sdílet své vlastní internetové stránky, kon-zultace, blogy apod.

Jedním z kritických bodů shora popsaných aplikací je fakt, že volné značení postrádá jednotný řád a s tím spojenou kontrolu určitou autoritou.

 

Příklady užití:

    1) University of Pennsylvania Libraries - Penn Tags[7] – social bookmarkingo- vý prostředek k umísťování, organizaci a sdílení online zdrojů, propojený  mimo jiné i s online katalogem.

    2) Maui Community College Library[8] – účet knihovny v rámci aplikace  Del.icio.us.

    3) Thunder Bay Public Library - Internet Links[9] – tagy na stránkách knihovny,  umožňující přechod k tematicky uspořádaným zdrojům, které označila tato  knihovna za pomoci služby Del.icio.us.[1] https://www.citeulike.org/

[2] https://www.spurl.net/

[3] https://technorati.com/

[4] https://www.connotea.org/

[5] https://www.simpy.com/

[6] https://digg.com/

[7] https://tags.library.upenn.edu/

[8] https://del.icio.us/mauicclibrary

[9] https://www.tbpl.ca/internal.asp?id=283&cid=333

Použité zdroje 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.