Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Library 2.0 - Knihovna 2.0

Proč Library 2.0? Proč chtít uplatnit web 2.0 v knihovnách?

Charakter dnešní společnosti se vyznačuje stále rostoucím vývojem nových technologií, jež ovlivňují konání člověka ve všech oblastech jeho činnosti. Tak jako se mění společnost, mění se i potřeby lidí. Nejinak je tomu i ve sféře poskytování informací, kde v současné době nabývá velkého významu a oblíbenosti u uživatelů především internet, který se stává spolu s informačními středisky a producenty dat největším konkurentem knihoven na poli poskytování služeb informačního charakteru. V dnešní době mluvíme o internetu druhé generace, neboli o Webu 2.0, jenž je charakteristický především zaměřením na uživatele a jejich interaktivním zapojením. Motivuje k aktivitě, sdílení, seberealizaci či vytváření komunit.

Knihovnické instituce současnosti mají, na rozdíl od ostatních jejich konkurentů, dosti ztíženou pozici v boji o přízeň uživatelů. Vše je dáno právě celkovým přerodem společnosti, technologickým vývojem a především pak zvyšujícími se a měnícími se potřebami uživatelů. Dominantní postavení knihoven v procesu poskytování informačních služeb je značně ohroženo, což mimo jiné dokazuje i celá řada současných studií a výzkumů. Z nich je patrné, že knihovny potřebují rozvinout schopnosti pružněji reagovat na změny, jež plynou ze zmíněného rozvoje technologií a z nárůstu požadavků uživatelů.

Možným a dosti reálným východiskem z výše popsaného neuspokojivého stavu se pro knihovny může stát právě implementace technologií a principů Webu 2.0, jejímž primárním cílem by mělo být zkvalitnění a zatraktivnění služeb knihovny za účelem přilákání nových a udržení stávajících uživatelů. Uplatnění aplikací a přístupů Webu 2.0 v prostředí knihoven, neboli Library 2.0, je pro knihovny jedním z možných prostředků, jak zachytit stále rostoucí technologický vývoj a využít jej nejen ku prospěchu svému, ale hlavně ve prospěch uživatelů samotných. Neboť model knihovny druhé generace přináší především změnu v celkovém přístupu, nové možnosti v oblasti poskytování služeb a rozvoj vzájemné spolupráce. Hlavní myšlenka Library 2.0 předpokládá přehodnocení stávajících způsobů fungování knihoven, charakteru služeb a především proměnu zažitého modelu uživatele, a to z obyčejného příjemce služby na aktivního spolutvůrce a spoluúčastníka. Prostředkem k tomu mají být právě technologie Webu 2.0 aplikované v prostředí knihoven.

Přestože je myšlenka Library 2.0 dosti nová, již našla postupné uplatnění v řadě zahraničních knihoven. Zmíněný koncept je stále ve vývoji, objevují se nové služby, teoretické výklady a především pokusy o praktické využití. Právě aktuálnost a skrytý potenciál modelu Library 2.0 jsou hlavními důvody, které mě vedou k tomu, abych se podělil o mé poznatky z této oblasti a získal zároveň reakce na danou problematiku. 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.