Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Podcasting

 

Jde o metodu či způsob šíření a získávání záznamů, jejichž přenos je zpravidla uskutečňován automaticky za pomoci RSS. Podstatou jsou zvu-kové či video záznamy umístěné na webových stránkách jejich autora, a to buď ve formě odkazu na soubor ke stažení, nebo jsou zahrnuty ve zmiňova-ných RSS kanálech. Hlavní přínos je nejen v tom, že záznamy je možno libovolně a jednoduše sdílet, ale podstatné je i to, že podcasty lze s pomocí specializovaného programu nechat automaticky stahovat do PC, PDA apod., a poté mohou být volně kdykoliv přehrávány. [60]

Podcasting je efektivním prostředkem k dosažení interakce mezi knihovnou a veřejností. Je zdrojem zpráv a informací pro všechny, kdo výhod těchto služeb využívají. Těm uživatelům, kteří se nemohou účastnit akcí knihovny, poskytuje šanci být zpětně u všeho podstatného, co knihovna činí. Podcasting je vhodným nástrojem k podpoře online referenčních služeb knihovny a především pak hraje velkou roli v rámci procesu vzdělávání, škole-ní a instruktáže jak zaměstnanců, tak i široké veřejnosti. [38]

Knihovna může s pomocí podcastingu jakožto prostředku šíření audio a video záznamů podpořit čtenářství, účastnictví a dosáhnout na uživatele z oblasti Long Tailu. Podcasting může být využit jako nástroj práce s komuni-tami. Podporuje propagaci knihovny, její činnosti a programů. Vytvářením podcastů může knihovna upozornit na nové informační zdroje, služby a volno-časové aktivity. Podcasting přináší efektivní cestu, jak povzbudit odezvu uživatelů. Poskytuje možnost zajímavou formou komentovat, doporučit a hodnotit.

Dle potřeb knihovny se podcasty mohou stát součástí knihovního fondu a rozšířit tím jeho informační hodnotu. Lze tvořit databáze interních i externích podcastů a sdílet je s uživateli jakožto hodnotné prameny pro nejrůznější záj-mová témata.

Podcasty jsou ideálním doplňkem všech skupin služeb Library 2.0 popsaných v této práci. Lze je využít pro potřeby knižních recenzí a komentářů v rámci katalogu. Jsou vhodným rozšířením profilů blogů, oficiálních stránek knihovny i ostatních wiki knihovních webů. Jsou efektivní součástí účtů knihoven v rámci aplikací sociálních sítí, jako je Flickr apod. Použití je oprav-du široké a omezené pouze představivostí knihovny a jejími technologickými možnostmi.

Příklad na závěr nám poodhalí, jak široce je možné podcast uplatnit. S jeho pomocí lze vytvořit různé průvodce pro exkurzi knihovnou, které si může uživatel stáhnout na své mobilní zařízení pro přehrávání těchto záznamů. Pokud není vlastníkem takovéhoto zařízení, knihovna mu nabízí možnost jeho zapůjčení. [57]

 

Příklady užití:

    1) Lansing Public Library - Podcast Information Page[1] – podcasty knihovny  s dalšími rozšiřujícími informacemi k dané problematice.

    2) Orange County Library - Podcasts & RSS[2] – audio a video podcasty  událostí a programů knihovny.

    3) Clement C. Maxwell Library - Internet Podcast Resources[3] – předmětová  databáze podcast internetových zdrojů, sestavená knihovnou podle jednotli- vých kategorií. Knihovna zde mimo jiné vyzývá, aby uživatelé případně  doporučili rozšíření o další zdroje.

Sociálních technologií Webu 2.0, které je možné použít v prostředí knihovny a tím ji nasměrovat k Library 2.0, je velké množství. Stale vznikají nové možnosti a funkce moderních aplikací, jejichž realizace má pro knihovny nebývalý potenciál a je velkým příslibem do budoucna. Z několika dalších aplikací, jež poskytují knihovně prostředky pro to, aby rozvíjela své účastnictví s uživateli a byla jim co nejvíce nablízku, jmenujme možnost zapojení knihovny v rámci Second Life[4], LibraryThing[5], Frappr[6], Squidoo[7], 43Things[8], Book Burro[9], či využití aplikací typu Widget[10], LibX[11], LibWorm[12] aj. [44] [37] [75]


[1] https://www.lansing.lib.il.us/podcasts.html

[2] https://www.ocls.info/Programs/podcastAndRSS.asp?bhcp=1/

[3] https://www.bridgew.edu/library/podcasts.cfm

[4] https://secondlife.com/

[5] Library Thing (https://www.librarything.com/). Autory aplikace byl dokonce vytvořen speciální doplněk pro knihovny – Library Thing for Libraries (https://www.librarything.com/for

libraries/).

[6] https://www.frappr.com/

[7] https://www.squidoo.com/

[8] https://www.43things.com/

[9] https://bookburro.org/

[10] Příkladem aplikací tohoto druhu je Widgipedia (https://www.widgipedia.com/).

[11] https://www.libx.org/

[12] https://www.libworm.com/

Použité zdroje 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.