Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Wiki

 

Wiki aplikace umožňují zveřejňovat informační obsah, strukturovat ho do podoby webových stránek a případně ho dle potřeby upravovat kýmkoliv, kdo cítí tuto potřebu. Wiki je fenomén, díky němuž může kdokoliv za použití internetového prohlížeče vytvořit webovou stránku, případně její obsah jednoduše měnit. Stejně jako pro internetové prostředí obecně, tak i pro knihovny má velký vliv a přínos. [60] V knihovnách, kde jsou často technologické znalosti zaměstnanců na základní úrovni, dovolují wiki tech-nologie knihovníkům snadným způsobem vytvářet a sdílet webový obsah. Knihovny se tím zapojují do procesu sdílení informací, jenž vede mimo jiné ke spoluúčasti či tvorbě sociálních vztahů a komunit. [28]

Uplatnění v rámci knihoven lze rozdělit, stejně jako u blogů, instant messagingu a chatů, na interní použití v rámci knihovnické instituce, nebo na externí, kdy je technologie wiki využita jako nástroj interakce mezi knihovnou a veřejností.

Použití wiki v rámci interního prostředí dovoluje zaměstnancům knihovny jednoduché vzájemné propojení, pro něž je opět charakteristické sdílení informací a znalostí. S ohledem na výhody plynoucí z možnosti snadno měnit aktuálně obsah je vhodné wiki použít pro potřeby školení zaměstnanců knihovny. S jejich pomocí lze zaznamenávat vývojové, výzkumné a jiné pro-jekty. Wiki lze použít pro vytváření seznamů odborných tematických zdrojů, příruček, dokumentací, nebo jako oporu týmu knihovníků při řešení nároč-nějších úkolů. [28] To, že interní wiki informace slouží primárně pro účely zaměstnanců knihovny, však neznamená, že je nemůže prohlížet taktéž široká veřejnost.

Externí využití wiki aplikací zahrnuje následující možnosti. Knihovna může spolu s uživateli tvořit wiki obsah pro potřeby dlouhodobějších projektů, kulturně-vzdělávacích programů či seminářů. Jako informační instituce může spolu s veřejností budovat sbírky důležitých dat o svém okolí (např. seznamy restaurací, památek, institucí, volnočasových aktivit). [8] Sbírat webové infor-mační zdroje a obsahy k daným tématům a sdílet je. V rámci kroužků a volno-časových skupin vytvářet wiki stránky (dopomáhá veřejně informovat o jejich práci) a zveřejňovat za přispění uživatelů poznatky z této činnosti získané. Vytvořit webové wiki debatní stránky k literárním žánrům nebo přímo k jedno-tlivým zdrojům z knihovního fondu (knihy, CD, DVD aj.). Tyto stránky prolinkovat s jednotlivými tituly v katalogu. [28] Lze samozřejmě odkazovat i na blogy knihovny, fotografie, videa apod.

Pokud knihovna uvede v externích wiki webových stránkách odkaz na informační zdroje obsažené v jejím OPACu, může navést veřejnost na své internetové stránky. Toto najde velké uplatnění u témat, která se knihovny bezprostředně týkají – např. známé osobnosti našeho města, historie regionu apod.

Wiki se stává úschovnou pro kolektivní znalost společenství knihovny. Je místem, kde lze společně sdílet vědomosti, rady, užitečné materiály a infor-mační zdroje. Realizace výše uvedených bodů zajistí, že knihovna prostřed-nictvím využití wiki potenciálu kolem sebe dokáže vytvářet a shlukovat online komunity. [28]

Knihovna může v případě potřeby některé wiki informace zahrnovat do elektronických sbírek svého fondu. Lze podněcovat vytváření těchto obsahů s ohledem na uživatelské potřeby i své vlastní. Kolektivní vědění je zde nanejvýš přínosné a vede k formování skupinových studijních prostředí [46], např. v rámci vysokoškolských knihoven. Využití wiki jako nástroje pro potře-by učení, stejně jako pro tvorbu sdílených seznamů informačních zdrojů, je pro knihovny vhodným krokem na cestě stát se Library 2.0. [27]

Se zaváděním a využíváním wiki nástrojů souvisí potřeba diskutovat o informační etice a maximálně rozvíjet povědomí o ní. Knihovna musí stanovit u jednotlivých wiki aplikací míru uživatelského zapojení. Knihovna by měla u každého případu užití wiki dostatečně zvážit, zda poskytne uživatelům neomezené právo k editaci, nebo zda veřejnost bude moci spoluvytvářet obsah jen na základě registrace nebo jiného oprávnění.

 

Příklady užití – interní wiki:

    1) Albany County Public Library Staff Wiki[1] – zaměstnanecké wiki stránky  s informacemi pro usnadnění výkonu knihovnické práce.

    2) University of Minnesota Libraries Staff Website[2] – zaměstnanecké wiki  stránky.

    3) Antioch University New England Library Staff Training and Support  Wiki[3] – tréninkové a podpůrné lekce knihovnické práce pro zaměstnance.

 

Příklady užití – externí wiki:

  1. Ohio University Libraries Biz Wiki[4] – wiki seznam informačních zdrojů.
  2. Princeton Public Library - Booklovers Wiki[5] – wiki stránky s možností  hodnocení publikací.
  3. St. Joseph County Public Library's Subject Guides[6] – subject guides  ve formě wiki.


[1] https://albystaff.pbwiki.com/

[2] https://wiki.lib.umn.edu/Staff/HomePage

[3] https://www.seedwiki.com/wiki/antioch_university_new_england_library_staff_training_and_support_wiki/

[4] https://www.library.ohiou.edu/subjects/bizwiki/index.php/Main_Page

[5] https://booklovers.pbwiki.com/Princeton%20Public%20Library

[6] https://www.libraryforlife.org/subjectguides/index.php/Main_Page

Použité zdroje 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.